สิ่งแวดล้อม


ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม


ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม


ที่เอกกรุ๊ป เราแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คงอยู่ถึงคนรุ่นหลัง ผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนับเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในธุรกิจของเรา ทั้งยังเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราต่อไป เราจึงมีความพยายามศึกษาและเรียนรู้ในการทำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจปศุสัตว์ของเรา


ระบบบำบัดน้ำเสียและการผลิตกระแสไฟฟ้าจากของเสียในฟาร์ม

  • ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตไหลลงท่อใต้ดิน มารวมกันที่บ่อน้ำรวมของเสีย
  • การเดินทางของของเสียเป็นระบบปิด (คือจากฟาร์มจะไหลลงท่อใต้ดินและไหลเข้าบ่อบำบัดที่มีผ้าคลุมบ่อปิดบ่อไว้) เพื่อป้องกันปัญหากลิ่นรบกวน
  • ของเสียในบ่อเกิดการหมักแบบไม่ใช้อากาศ ทำให้เกิด Gas Methane
  • Methane สามารถนำไปปั่นไฟได้ นำไฟไปใช้ในฟาร์ม ได้ประมาณ 50% ของความต้องการในการใช้ไฟแต่ละฟาร์ม
  • น้ำเสียไหลไปสู่บ่อระบบบำบัดน้ำ โดยบ่อน้ำสุดท้ายต้องมีค่า BOD (Biological Oxygen Demand) และ COD (Chemical Oxygen Demand) ได้มาตรฐานการปล่อยน้ำเสียออกภายนอก
  • บริษัทฯ ร่วมมือกับชุมชนให้เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงสามารถนำน้ำหลังการบำบัดไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำในแปลงเกษตรโดยให้ชาวบ้านติดปั๊มน้ำสูบน้ำเอาไปใช้ได้ไม่จำกัด