บุคลากร


ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม


ความรับผิดชอบต่อบุคลากรของบริษัท

ความปลอดภัยในการทำงาน ความเป็นอยู่ของบุคลากร รวมถึงสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานที่ดีและยุติธรรม เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เราจึงสร้างมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมาย เพื่อให้บุคลากรของเราได้รับการคุ้มครองที่ดีที่สุด รวมถึงการมีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย ที่เป็นมืออาชีพ ในการออกแบบ ดูแลและ พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยภายในให้ทันสมัยพร้อมทั้งจัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่าบุคลากรควรจะได้รับความเอาใจใส่ด้วยความซื่อสัตย์ และ ด้วยความเคารพ ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับต้องเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงพื้นฐานในการดำรงชีพ รวมถึงการมอบโอกาสความก้าวหน้าให้แก่ทุกคน และสนับสนุนโอกาสความก้าวหน้านั้นทุกเวลาที่เราสามารถทำได้อย่างสุดความสามารถ