สินค้าและบริการ


สินค้าและบริการ


กลุ่มบริษัทเอกกรุ๊ป มีสินค้าแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ลูกสุกรอนุบาล (Nursery Pigs) สุกรขุน (Fattening Pigs) แม่พันธุ์ (Sows) และ น้ำเชื้อ (Semen):