ประธานกลุ่มเอกกรุ๊ปได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ “บอร์ดหมู” อีกสมัย

AG_HomeBanner_04_TH_r4

นสพ.นพลิศ เสริมศักดิ์ศศิธร ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัทเครือเอกกรุ๊ป ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิใน “คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์” หรือ บอร์ดหมู (Pig Board) อีกสมัย หลังจากครบวาระเเรกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรกมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2546 โดยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ของวุฒิสภา เพื่อกำหนดเป้าหมายแผนงาน โครงการและมาตรการในการพัฒนาระบบ ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตการตลาด และการผลิตสุกร

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตการตลาดและผลิตภัณฑ์สุกร

คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากผู้ค้า และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร กฎหมาย การเงิน การตลาด และด้านอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 17 คน

ปัจจุบัน นสพ.นพลิศ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทย ขณะที่ในอดีตได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Comments are closed.